آموزش اطلاع رسانی تدريس اشتغال

دکتر علی ثقفی

آفرینندة مکتب تفکر نظري حسابداري

در ایران

دکتر موسی بزرگ اصل

در سال 1323 ، خانواده اي مؤمن و فرهنگی در قزوین صاحب فرزندي خوش یمن شدند که به حبمولایشانامیرمؤمنان،نامعلیبراونهادند.پدر و مادر خانواده هر دو از رهروان آموزش بودند که به فرزندان میهن پاك

خود دانش و ادب می آموختند. علی سه ساله بود که شمع فروزان وجود مادر خاموش و از گرماي هستی و مهر

مادر محروم شد؛ و از همان اوان کودکی، دوران تجربه پایداري و شکیبایی وي آغاز گردید. در سایه حضور پدري

آموزگار و دوراندیش، علی دوران تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را با موفقیت پشت سر گذاشت و در سال 1341

با دریافت دیپلم ریاضی از دبیرستان محمد قزوینی فارغ التحصیل شد.

وي در اولین فرصت ممکن در همان خدمت سربازي راه پدر و سیره مادر- پیشه معلمی- را پی گرفت و با

استفاده از دوره سپاه دانش، قدم در راهی گذاشت که هیچ گاه از آن روي برنگرداند.

دکتر علی ثقفی در سال 1345 با ورود به مؤسسه عالی حسابداري، دوران تحصیلات تخصصی و عالی خود را

پایه ریزي کرد و به طور همزمان در رشته حسابداري دانشکده حسابداري شرکت نفت نیز بر آموزه هاي خود

افزود. همزمان با تحصیل، از سال 1346 در وزارت دارایی وارد حوزه تشخیص مالیات شد و مدت دو سال کمک

ممیز و سه سال ممیز بود. از سال 1349 تا 1351 نیز با تشکیل و اداره مؤسسه حسابرسی فن پال بر تجارب

خود افزود. وي در بهمن سال 1349 موفق به دریافت درجه لیسانس از مؤسسه عالی حسابداري شد و با گذشت

دو سال، در سال 1351 براي ادامه تحصیلات عالی به خارج از کشور رفت .

دکتر ثقفی دوره کارشناسی ارشد حسابداري را در سال 1351 در دانشگاه ایالتی ایندیاناي آمریکا شروع کرد و

19 این دوره را پشت سر گذاشت. وي بلافاصله در دوره دکتراي حسابداري دانشگاه / در سال 1353 ، با معدل 8

میسوري کلمبیاي آمریکا پذیرفته شد که به طور همزمان اصول حسابداري 1 و 2 و حسابداري صنعتی 1 و 2 را

نیز در این دانشگاه تدریس می کرد. پس از دریافت درجه دکترا ( 1356 ) از دانشگاه میسوري، این دانشگاه وي را

به عنوان استادیار جذب کرد. سه سال نیز در دانشگاه میسوري با تدریس دروس حسابرسی، حسابداري پیشرفته

و اصول حسابداري به تعلیم و تربیت پرداخت.

در سال 1359 زمانی که تحصیلکرده ها و غرب دیده ها یاراي تحمل مشکلات میهن خود را نداشتند و جلاي

وطن می کردند، وطن پرستی و آموزه هاي جان بخش پدر و مادر، دکتر ثقفی را به وطن کشاند. و از این زمان

است که خدمات پرقدرشان آغاز می گردد .

دکتر ثقفی به محض ورود، در دانشگاههاي شهید بهشتی، دانشکده حسابداري شرکت نفت و مؤسسه عالی

بازرگانی به تدریس پرداخت و آموزه هاي خود را به شاگردان تقدیم کرد .

با انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاهها، وارد وزارت بازرگانی شد و پس از مدتی به سمت معاونت بررسی قیمتها

و عضو هیئت مدیره سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منصوب شد. تصمیمات دکتر در این

سمتتبعاتاقتصادي،سیاسیواجتماعیگوناگونوگستردهايبههمراهداشتکهبههمیندلیلازحساسیتفوق العاده اي برخوردار بود. این دوران طولانی، پرمشغله و طاقت فرسا ( 1360 تا 1380 ) دورانی

سخت و همراه با فراز و نشیبهاي گوناگون براي دکتر در عرصه عمل بود .با این همه، در این دوران نیز فرزندان

دانشجوي خود را نیز تنها نگذاشت و با بازگشایی دانشگاهها در کنار آنان قرار گرفت.

دکتر ثقفی در دانشگاههاي زیر در سطوح مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري تدریس کرده است:

دانشگاه شهید بهشتی، ·

دانشگاه تهران، ·

دانشگاه علامه طباطبایی، ·

دانشگاه صنعتی شریف، ·

دانشگاه امام صادق ، ·

دانشگاه الزهرا ، ·

دانشکده حسابداري شرکت نفت . ·

گوشه اي از خدمات دکتر در دانشگاهها شامل این موارد است:

تدریس تمام دروس تخصصی دوره لیسانس در دانشگاههاي مختلف، ·

تقریبا تدریس تمامی دروس تخصصی دوره کارشناسی ارشد، ·

تدریس نیمی از دروس دوره دکتراي حسابداري، ·

راهنمایی بیش از 100 پایان نامه کارشناسی ارشد و 15 پایان نامه دوره دکترا . ·

در برهه اي که حرفه حسابداري نیاز مبرم به تفکر و اندیشه هاي نظري داشت، دکتر دوره کارشناسی ارشد را در

دانشگاه تربیت مدرس راه اندازي کرد و مدت 10 سال تلاشهاي ارزشمندي را با سرپرستی رشته حسابداري این

دانشگاه به انجام رساند.

دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نیز با همت ایشان آغاز شد که سه سال سرپرستی این دوره را خود به عهده

گرفت .

با توجه به مشکلات دانشگاهها و کمبود مدرس و به رغم محدودیتهاي گوناگون، دکتر علی ثقفی راه اندازي دوره

هاي دکتراي تخصصی حسابداري را در داخل کشور ضروري تشخیص داد و این دوره را ابتدا در دانشگاه تهران و

سپس در دانشگاه علامه طباطبایی ایجاد و با تمام وجود سعی کرد که از کیفیت لازم برخوردار باشد. از جمله

تلاشهاي ارزشمند دکتر ثقفی دعوت از استادان ایرانی خارج از کشور و تشویق آنها به تدریس در دوره هاي

دکترا، بود .

ایشان علاوه بر تدریس در دوره هاي کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه تهران، مجله بررسیهاي حسابداري را

براي آموزش قلم زدن به دانشجویان خود و گسترش دانش حسابداري منتشر کرد و به مدت 5 سال سردبیر آن

بود .بسیاري از دانشجویان ایشان از این راه وارد حوزه نگارش مقالات علمی شدند و با تشویق ایشان این مسیر

را ادامه دادند. از دکتر علی ثقفی بیش از 20 مقاله در مجله هاي بررسیهاي حسابداري، مطالعات مدیریت، اقتصاد

مدیریت، حسابدار و حسابرس به چاپ رسیده است. دکتر ثقفی علاوه بر این، عضویت هیأت تحریریه مجله هاي

مطالعات مدیریت و تحقیقات مالی نیز داراست .

دکتر علی ثقفی با سازمان حسابرسی ، همکاري مستمر داشته و مدت 4 سال مدیر تدوین استانداردهاي

حسابداري بوده است. نشریه 113 سازمان حسابرسی با عنوان مبانی نظري و گزارشگري مالی در ایران، یکی از

دستاوردهاي ارزشمند مرکز تحقیقات تخصصی حسابداري وحسابرسی است که با مشارکت ایشان تهیه شده

است .

دکتر علی ثقفی در سال 1377 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی شد و همزمان براي بار دیگر مأمور

خدمت در سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گردید. مأموریت ایشان تا سال 1380 ادامه

داشت.

با آغاز به کار جامعه حسابداران رسمی، از سوي شوراي عالی این جامعه دکتر علی ثقفی به سمت دبیرکل جامعه

منصوب شدند.

فهرست مقاله هاي منتشر شده دکتر علی ثقفی

تحلیلی بر تأثیر رویه هاي حسابداري در تصمیم گیریهاي مدیریت، مجموعه مقالات اولین سمینار ·

حسابداري، زمستان 1368

ماهیت پژوهشهاي حسابداري، اقتصاد و مدیریت، 1369 ·

اطلاعات مالی و قیمت سهام، اولین سمینار بورس اوراق بهادار، 1370 ·

مبانی نظري استانداردهاي حسابداري بر واحدهاي انتفاعی، بررسیهاي حسابداري، تابستان 1371 ·

تأثیر روشهاي حسابداري در تصمیم گیریهاي مدیریت، بررسیهاي حسابداري، پاییز 1371 ·

اعتلاء آموزش حسابداري در کشورهاي در حال رشد: بررسی مورد ایران، بررسیهاي حسابداري، ·

پاییز 1371

،Accounting Profession in Iran: Problems and Remedial Startegies ·

1992

فرضیه بازار کارا اوراق بهادار و تأثیر آن در حسابداري، حسابرس، تابستان 1372 ·

اقتصاد و حسابداري، دوقولهاي ناسازگار، بررسیهاي حسابداري، پاییز 1372 ·

حسابداري طرحهاي عمرانی غیرانتفاعی، سمینار ذیحسابان مالی، پاییز 1372 ·

موانع توسعه حسابداري در ایران از دیدگاه تئوري، حسابدار، اسفند 1372 ·

بررسیهاي حسابداري، پاییز 1372 ، Income Information for Decision Making ·

نرخ بازده سرمایه گذاري: دفتري یا واقعی، مطالعات مدیریت، پاییز 1373 ·

رفتار سود حسابداري، بررسیهاي حسابداري، پاییز 1373 ·

American ،Islamic Banking Performance Evaluation and Control ·

تابستان 1374،1995 ،Accounting Association Western Regional Meeting

May

آزمایش تجربی در مورد نظریه سود تضمین شده براي سرمایه، بررسیهاي حسابداري، تابستان و پاییز ·

1375

کاربرد سیستم کنترل در تجزیه و تحلیل انحرافات بهاي تمام شده، بررسیهاي حسابداري، زمستان ·

1375 بهار 1376

جامعیت گزارشهاي سالانه و ویژگیهاي مالی شرکتهاي پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار

 

منابع پیشنهادی برای آزمون دکترای حسابداری دانشگاه تهران 1387

قبل از مطالعه منابع پیشنهادی لطفا به نکات زیر توجه بفرمایید:

1.      منابع زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارند و بر اساس تجزبیات گذشته تنظیم شده اند، بنابراین هیچ تضمینی نیست که سوالات حتما از این منابع باشند.

2.      این فهرست بر اساس این دیدگاه تنظیم شده که با صرف هر مقدار زمان بتواند حداکثر بازدهی ممکن را نصیب داوطلب کند و بنابراین ملاکهای اثربخشی و کارایی در تنظیم فهرست به طور کامل رعایت شده اند تا وقت داوطلب هدر نرود

3.      و در نهایت اینکه، لطفا این فهرست را در اختیار دیگران هم قرار بدهید.

*    تئوری حسابداری

1.      یکی از دو منبع زیر:

1)     کتاب تئوری حسابداری Wolk(ترجمه هم شده) تا پایان فصل 11(+فصل 14،فصل 3 حذف)

2)     کتاب تئوری حسابداری Schroeder تا پایان فصل 7(+قصل 12(مالیات))، اسلایدهای کتاب فوق بسیار خوب هستند و به جای مطالعه کتاب می توان از آنها استفاده کرد.

2.      تئوری حسابداری بلکویی ترجمه دکتر پارساییان فصلهای 14-12-10-9-6-5-3.

3.      تئوری حسابداری هندریکسن ترجمه دکتر پارساییان(در دو جلد) فصلهای 23-22-21-20-12-10-8-7-6-1.

4.      جزوه های تئوری دکتر ثقفی (در صورت در دسترس بودن)

5.      منبع کمکی:اسلایدهای کتاب تئوری Deegan

*    حسابداری مدیریت(نکته: 75درصد سوالات دوره قبل مساله بودند.)

1.      کتاب حسابداری صنعتی دکتر اعتمادی و سیدرضا سیدنژاد فهیم(انتشارات سنجش تکمیلی)

2.      اسلایدهای کتاب حسابداری مدیریت Hansen(فقط اسلاید)

3.      تسلط روی مباحث قیمت گذاری انتقالی و هزینه یابی تفاضلی

4.      منابع کمکی

1)     حسابداری مدیریت(دکتر شباهنگ-سازمان حسابرسی)

2)     حسابداری بهای تمام شده 3(دکتر نوروش و دکتر مشایخی)

*    حسابرسی

1.      جزوه حسابرسی دکتر حساس یگانه

2.      جزوه حسابرسی دکتر کاوه مهرانی

3.      کتاب حسابرسی آرنز ترجمه دکتر پارساییان(فقط جلد اول: به استثنای فصلهای 11 و 5 و 4).اسلایدهای کتاب آرنز هم بسیار خوب هستند و به جای کتاب قابل استفاده هستند.

4.      در صورت داشتن وقت و حوصله، فصلهای 9 و 10(نمونه گیری) از کتاب حسابرسی 1 دکتر نوروش

5.      کتاب تستهای حسابرسی، سازمان حسابرسی(می تواند به عنوان منبع کمکی بسیار مفید باشد)

*    زبان

1.      برای زبان منبع خاصی وجود ندارد، اما مطالعه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سالهای گذشته می تواند مفید باشد(در دوره گذشته نیمی از سوالات زبان به صورت تستی بودند و نیمی هم به صورت ترجمه در قالب دو متن کوتاه)

*    حسابداری دولتی

1.      مقالات دکتر باباجانی(دکتر باباجانی مقالات زیادی دارد، حدود 10 مقاله از مقالات او برای آزمون مفید هستند)

2.      فصلهای 1 و 2و 9 از کتاب حسابداری دولتی دکتر باباجانی(انتشارات دانشگاه علامه)

3.      تسلط روی مباحث مربوط به GASB34 و مفهوم مسوولیت پاسخگویی

4.      جزوه و رئوس مطالب ارائه شده در کلاس دکتر مشایخی هم می تواند مفید باشد.

*    مدیریت مالی

1.      کتاب مدیریت مالی دکنر تهرانی(جلد مشکی) که شامل خلاصه درس و تست است.

2.      کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه دکتر تهرانی و عسگر نوربخش(استفاده از اسلایدهای این کتاب انگلیسی قویا توصیه می شود)

3.      جزوه دکتر تهرانی(جزوه تصمیم گیری در مسائل مالی کارشناسی ارشد)

4.      تسلط روی مبحث Option و مفاهیم بازار کارا

5.      منبع کمکی:کتاب تئوری نوین سرمایه گذاری هاگن ترجمه دکتر پارساییان(فقط برخی فصول)

*    آمار و روش تحقیق

1.      کتاب آمار و احتمال رنجبران و یا کتاب 2 جلدی دکتر عادل آذر(احتمالا فقط جلد دوم و آن هم تا آخر رگرسیون چند متغیره)

2.      روش تحقیق: کتاب روش تحقیق دکتر بازرگان و یا جزوه کارشناسی ارشد دکتر بازرگان(البته این منبع کاملا احتمالی است)

3.      روش تحقیق:شاید از کتاب اوماسکاران  یا جزوه روش تحقیق دکتر کتوه مهرانی هم سوال بیاید(اصلا معلوم نیست).

http://www.accountingdevelop.blogfa.com/

 

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم دی ۱۳۸۷ساعت 17:41  توسط حسین کرمی |